Regjeringen foreslår å oppheve serveringsloven

Regjeringen foreslår endelig å oppheve serveringsloven 

Etter evalueringer, innspill, lovendringer og manglende resultater, er forslag om opphevelse av serveringsloven nå igjennom høringsrunden

Regjeringen foreslår å oppheve serveringsloven, se forslaget; https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forslag-om-opphevelse-av-lov-13.-juni-1997-nr.-55-om-serveringsvirksomhet-serveringsloven---horing/id2477201/

Nyetablering av serveringssteder er ekstra krevende. For mange innebærer det først finansiering, stiftelse og etablering av et foretak, som for alle andre. I tillegg kommer kostbar anskaffelse(leie med sikkerhet/depositum) av egnede serveringslokaler. Dernest kommer en søknadsprosess på normalt mellom 1 ½ og 3 måneder, som hindrer oppstart, både på nye steder og der det ikke er bevilling for stedet ved overtakelse. Kommunene krever normalt at søkeren har overtatt lokalene og har rettslig krav på å disponere dem, og dokumentasjon for dette. Kravet koster søkerne full betaling av husleie før driften er kommet i gang med inntekter som kunne dekket husleien. Mange serveringssteder har husleie på mellom kr 35 -100 000 per måned. Da hindrer regelverket og praktiseringen en rekke vanlige mennesker i å etablere nye arbeidsplasser som ellers kunne vært lønnsomme. I tillegg kommer krav om en rekke opplysninger om foretaket, eiere, driver (styrer), krav om avleggelse og bestått prøve med tilhørende dokumentasjon(bevis), plantegninger osv osv.

De formål serveringsloven ble laget for å ivareta, er sikret med nødvendige lovbestemmelser og kontrollmuligheter i andre regelverk. Det offentlige har laget et strengt, krevende og unødvendig, regelverk, i stedet for å bruke de kontrollmulighetene de har.

Populært sagt skulle det være «lett å få og lett å miste» en slik bevilling. I virkeligheten hindrer regelverket, praktiseringen og behandlingstiden mange i å etablere seg i det hele tatt. Det er ikke lett å få en slik bevilling heller, med så mange, både hjemlede og uhjemlede dokumentasjonskrav, spørsmål om andre personer og påstander om deres innflytelse og ytterligere dokumentasjonskrav.

I tillegg er det få som har fått serveringsbevillingen tilbakekalt, slik at den heller ikke er lett å miste. Bakgrunnen for det er i mange tilfeller at høringsinstansene ikke følger opp tildeling av bevilling med etterfølgende innrapportering. Det kan f eks dreie seg om unnlatt innrapportering av straffbare brudd på straffeloven, regnskapsloven, ligningsloven. Det offentlige fremviser på den måten ikke tilstrekkelig vilje til å ivareta de lovlydige serveringsbedriftene mot illojal konkurranse. Det har tilsynelatende vært lettere med en lovhjemmel og bevillingsplikt, enn bare å følge opp de regelbruddene som avdekkes ved ordinært arbeid i de ulike offentlige etatene.

Undertegnede ønsker en opphevelse av serveringsloven velkommen, og håper at det kan skje raskt. I mellomtiden fortsetter jeg å bistå etablerere med stiftelse, registrering, kontrakter og søknadsprosessen, effektiv og rimelig.

Kilde: Regjeringen.no