Personskade - pasientskade

Klient ble feiloperert. Norsk Pasientskade Erstatning (NPE) påtok seg ansvaret for feilbehandlingen, og dekket ordinær ménerstatning ut i fra omfanget på skaden.

Imidlertid fikk skadelidte bare hundre tusen i erstatning for inntektstap, fordi NPE hevdet at klient uansett bare ville jobbet deltid, og deretter var blitt så gammel at skadelidte ikke ville ha fortsatt å jobbe (fra fylte 67-70 år).

Klage til Pasientskadenemnda (PSN) førte ikke frem. Tvert i mot opprettholdt PSN vedtaket, og uttrykte at de var helt enige med NPE.

Det ble så tatt ut stevning for tingretten. Etter tilsvar og utveksling av flere prosesskriv ble det innledet utenrettslige forhandlinger. Erstatningen for inntektstap ble 4-doblet og var i all hovedsak skattefri.

Pasientskadesaker er mer sammensatt enn ordinære personskadesaker, fordi det er en grunn til at man får medisinsk behandling i utgangspunktet. Da blir nødvendig å avklare hva som er årsaken til skaden pasienten sitter igjen med; om det er grunnskaden eller operasjonen. I tillegg kommer de vanlige tvistespørsmålene om utmåling av erstatningen.

Det er min erfaring at man, spesielt i slike saker, derfor har god nytte av advokatbistand.

Jeg vurderer saken din kostnadsfritt, bare ta kontakt.