Personskade – yrkesskade - stønader

Undertegnede har nettopp avsluttet en yrkesskadesak, som er verd å lese.

Skadelidte (klient) var ansatt i et stort rengjøringsfirma, og falt på vaskejobben hos en kunde. Han slo seg, og forsøkte en periode å arbeide videre, men klarte det ikke. Arbeidsgiver fulgte ikke opp sykmelding fra skadelidtes lege, og unnlot å melde skaden som yrkesskade, slik at det ikke en gang fantes en skadesak. Klient hadde i tillegg fått avslag på videre sykepenger og deretter dagpenger. Han kom etter dette for bistand.

Klient fikk bistand med å melde inn skaden til arbeidsgivers forsikring, med tilhørende redegjørelse og legeerklæring.

Etter pågang og klage herfra fikk klient arbeidsavklaringspenger, og etter klage og anke til Trygderetten, ordinære sykepenger.

Etter ytterligere klager i NAV-systemet, fikk han sykepenger sammenhengende fra det tidspunktet han ble skadet, altså en god stund før han falt helt ut. Han fikk også sykepenger beregnet etter yrkesskadereglene. Disse reglene gir rett til sykepenger beregnet ut i fra lønna du har akkurat når du blir skadet, i stedet for et gjennomsnitt av tidligere års inntekt. Klient hadde hatt en sterk inntektsutvikling de siste årene, og beregningen ga stort utslag i positivt retning.

I løpet av 2 års pågang mot forsikringsselskapet ble klient utredet av spesialist, og det ble en overraskelse for arbeidsgiver at deler av arbeidstakerens plager faktisk hadde sin bakgrunn i fallet da han jobbet, noe de hadde benektet hele tiden.

Forsikringsselskapet nektet likevel å utbetale erstatning, og skyldte på andre plager skadelidte hadde. Etter varsel om søksmål og ytterligere pågang, oppnådde en etter forhandlinger å få utbetalt en god erstatning.

Da klient kom for bistand, trodde ikke verken arbeidsgiver eller NAV på at han var syk og skadet, slik at han ikke fikk noe erstatning eller stønad, men måtte få sosialhjelp. Klienten hadde god nytte av advokatbistand i sine saker: Bistanden bidro til at han ble trodd, til at han fikk løpende trygdeytelser og dermed en økonomisk trygghet, og deretter en solid erstatning for skaden han ble påført.

Undertegnede vurderer slike saker kostnadsfritt.